Binh Phuoc

 

Location: Bu Dang - Binh Phuoc - Vietnam

Size: 340 ha

Status: Design completed in 2016

Service: Urban Planning Design

Client: Đài Truyền Hình tỉnh Bình Phước

Collaboration: Nha Cong Sinh with DesignLab