KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ

  • Phước Đồng - Nha Trang
  • Vị tríPhước Đồng - Nha Trang
  • Kích thước30 ha
  • Dịch vụQuy hoạch đô thị 1/500 và thiết kế đô thị
Nằm trên khu vực mỏ hậu khai thác, địa điểm có những điểm đặc trung không nơi nào có được, chính vì vậy ý tưởng chính của dự án được phát triển thông qua việc phân chia các khu vực dựa trên địa hình rất ấn tượng như bình Nguyên, thủy Nguyên, thạch Nguyên và thảo Nguyên.
VI EN
back
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
  • Phước Đồng - Nha Trang
  • Vị tríPhước Đồng - Nha Trang
  • Kích thước30 ha
  • Dịch vụQuy hoạch đô thị 1/500 và thiết kế đô thị
Nằm trên khu vực mỏ hậu khai thác, địa điểm có những điểm đặc trung không nơi nào có được, chính vì vậy ý tưởng chính của dự án được phát triển thông qua việc phân chia các khu vực dựa trên địa hình rất ấn tượng như bình Nguyên, thủy Nguyên, thạch Nguyên và thảo Nguyên.

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ

  • Phước Đồng - Nha Trang
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HÒN THỊ